BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

KĀPĒC IR JĀVEIC LABORATORISKIE DARBA VIDES MĒRĪJUMI?

Akreditētos laboratoriskos mērījumus nepieciešams veikt, lai:

  • novērtētu darba vides riska faktoru iespējamo ietekmi uz darbinieku veselību;
  • noteiktu veicamos darba aizsardzības pasākumus;
  • izvēlētos atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus;
  • noteiktu attiecīgajam riska faktoram pakļauto darbinieku loku;
  • noteiktu veicamās obligātās veselības pārbaudes un to biežumu.

Lai pilnvērtīgi veiktu darba vides riska faktoru novērtējumu, nepieciešams veikt darba vides laboratoriskos mērījumus. Laboratoriskie mērījumi sniedz objektīvu informāciju par darba vides riskiem: ķīmisko vielu koncentrāciju darba vides gaisā, vibrācijas līmeni, trokšņa līmeni, mikroklimatu telpās un apgaismojumu darba vietās. Darba devēja pienākums ir nodrošināt darba vides riska periodisku novērtēšanu. Var rasties nepieciešamība arī darba vides mērījumus veikt atkārtoti, arī tad, ja to kā obligātu nenosaka normatīvo dokumentu prasības. Darba vides riska novērtējumi un mērījumu rezultāti atsevišķiem riska faktoriem, piemēram, elektromagnētiskajam laukam vai azbestam, ir jāglabā līdz pat 45 gadus ilgi, jo šo faktoru izraisītās arodslimības var attīstīties tikai pēc vairākiem gadiem.
Laboratoriskos mērījumus nepieciešams veikt arī, lai varētu precīzāk noteikt veicamos darba aizsardzības pasākumus un to prioritāti, kā arī precīzāk noteikt attiecīgajam riska faktoram pakļauto darbinieku loku, veicamās obligātās veselības pārbaudes un to biežumu. Regulāri un kvalitatīvi veiktas obligātās veselības pārbaudes ļauj laikus atklāt kaitīgo faktoru ietekmi uz nodarbināto veselību un izstrādāt preventīvus pasākumus, lai novērstu šo kaitīgo faktoru ietekmi uz darbinieku veselību. Svarīgi ir atklāt problemātiku agrīnās stadijās, kad iespējama efektīva ārstēšana un rehabilitācija. Nodrošinot darbinieku ar obligātajām veselības pārbaudēm, darbinieki ilgstoši būs veseli, kvalificēti un darbspējīgi, kas savukārt ļoti tieši ietekmē saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu apjomu un kvalitāti. Vairāki normatīvie akti nosaka, ka obligāto veselības pārbaužu rezultāti jāizmanto, veicot darba vides riska novērtējumu un nosakot veicamos darba aizsardzības pasākumus.
Darba aizsardzības pasākumu veikšana, individuālo aizsardzības līdzekļu pareiza izvēle nav iespējama bez darba vides laboratorisko mērījumu rezultātu analīzes. Veicot mērījumus uzņēmējs var ietaupīt līdzekļus, piemēram izanalizējot mērījumu rezultātus, iespējams var nosūtīt darbiniekus retāk uz veselības pārbaudēm.
Lai iegūtu ticamus mērījumu rezultātus, visus darba vides laboratoriskos mērījumus ieteicams veikt tikai akreditētām testēšanas laboratorijām (Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditēto laboratoriju saraksts un akreditācijas sfēras atrodamas mājas lapā www.latak.lv).

KAS IR JĀZINA PIRMS LABORATORISKO MĒRĪJUMU VEIKŠANAS?

Pirms veikt laboratoriskos mērījumus ir svarīgi, lai:

  • darba aizsardzības speciālists nosaka riskus, izvērtē procesus un nosaka nepieciešamos mērījumus darba vietās;
  • izvēlas mērījumu vietas, sadarbojoties ar uzņēmuma atbildīgo speciālistu darba aizsardzībā un laboratorijas speciālistu, kurš pārzina mērīšanas metodiku specifiku un noteikšanas tehniskās iespējas;
  • tiktu noskaidroti un saprasti, cik ilgu darba dienas daļu darbinieks pavada katra uzdevuma veikšanai un izpildei.

Pasūtot laboratoriskos mērījumus, jāņem vērā, ka laboratorijas speciālisti neveic darba vides riska novērtējumu darba vietās, bet veic pasūtītāja pieprasītos mērījumus konkrētām darba vietām. Persona, kas identificē riskus, izvērtē procesus un nosaka nepieciešamos mērījumus darba vietās, ir darba vides riska faktoru novērtētājs – darba aizsardzības speciālists.

Mērījumu vietas, sadarbojoties ar uzņēmuma atbildīgo speciālistu darba aizsardzībā, var palīdzēt izvēlēties arī laboratorijas speciālisti, kuri pārzina mērīšanas metodiku specifiku un noteikšanas tehniskās iespējas.

Visiem darba vides mērījumiem ir jābūt piesaistītiem nodarbinātajam, kurš veic konkrēto uzdevumu. Visi mērījumi ir jāplāno tajās darba vietās, kur reāli ikdienā darbojas cilvēks un notiek darba process. Svarīgi ir veikt mērījumus laikā, kad notiek raksturīgākais darba process. Būtiski ir noskaidrot un saprast arī to, cik ilgu darba dienas daļu darbinieks pavada katra uzdevuma veikšanai un izpildei, tas ir jāņem vērā pie dienas ekspozīcijas aprēķiniem.

KAS IR JĀDARA PĒC LABORATORISKO MĒRĪJUMU REZULTĀTU SAŅEMŠANAS?

Pēc laboratorisko mērījumu saņemšanas:

  • Visi iegūtie mērījumu rezultāti jāsalīdzina ar normatīvajos aktos noteiktajiem pieļaujamajiem darba vides robežlielumiem, kas ļauj izvērtēt veicamo pasākumu apjomu un termiņus. Piemēram, ja iegūtais mērījumu rezultāts pārsniedz pieļaujamo darba vides robežlielumu, nekavējoties jāveic pasākumi riska samazināšanai un pēc to veikšanas jāatkārto mērījumu rezultāti;
  • Ar mērījumu rezultātiem, kā arī no tiem izrietošajiem veicamajiem darba aizsardzības pasākumiem nepieciešams iepazīstināt gan darba aizsardzības speciālistus, gan nodarbinātos, viņu uzticības personas un pārstāvjus. Ja nepieciešams darba devējs nodrošina, lai mērījumu rezultāti būtu pieejami ārstam vai iestādei, kas atbild par nodarbināto veselības aprūpi, veic obligātās veselības pārbaudes.

KĀ IZVĒLĒTIES LABORATORIJU MĒRĪJUMU VEIKŠANAI?

Lai nodrošinātu iegūto rezultātu objektivitāti, precizitāti un ticamību, darba vides mērījumi jāveic akreditētām testēšanas laboratorijām pēc standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”. Latvijas nacionālā akreditācijas biroja akreditēto laboratoriju saraksti un akreditācijas sfēras atrodamas biroja mājas lapā www.latak.lv.

VAI MĒRĪJUMUS VAR VEIKT DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS?

Mērījumus var veikt speciāli apmācīts personāls un laboratorija, kurai ir piešķirts Latvijas Nacionālās akreditācijas biroja (LATAK)  akreditētas laboratorijas statuss.