SKAŅAS IZOLĀCIJAS MĒRĪJUMI

No 2021. gada 1. janvāra ir stājusies spēkā prasība pēc skaņas izolācijas mērījumiem jaunbūvētām daudzdzīvokļu dzīvojamām un publiskām ēkām pirms to nodošanas ekspluatācijā. Mērījumus veic ne mazāk kā trim konstrukcijām atbilstoši šā būvnormatīva 3. pielikumā1. Ministru kabineta noteikumi Nr. 312 (16.06.2015.) “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 “Būvakustika”” nosaka, ka šos akustiskos mērījumus veic institūcijas, kuras akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā vai Eiropas Ekonomikas zonas akreditācijas iestādēs.

SIA “METRIO” mērījumu laboratorija ir Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) akreditēta laboratorija atbilstoši standarta LVS NE ISO/IEC 17025:2017 prasībām. Mērījumu laboratorija veic skaņas gaisā izolācijas un triecientrokšņa mērījumus atbilstoši starptautiskajiem standartiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Skaņas gaisā izolācija attiecināma uz jebkurām konstrukcijām un apraksta spēju samazināt traucējošo skaņu (trokšņu) līmeni no akustiskiem avotiem (piemēram, runa, skaļruņi), bet triecientroksnis attiecināms uz soļu, mēbeļu stumšanu un citu tieši uz pārsegumu darbojošos skaņas avotu izolāciju.

SIA “METRIO” mērījumu laboratorija ir iegādājusies mēriekārtas pie vadošā NTi Audio (Šveice, Lihtenšteina) akustikas ražotāja iekārtas, kuras ir kalibrētas un uzturētas atbilstoši standarta LVS NE ISO/IEC 17025:2017 prasībām.

Mērījumu laboratorija veic:

  • skaņas gaisā izolācijas mērījumus atbilstoši standarta LVS EN ISO 16283-1+A1:2021 Akustika. Ēku un būvelementu skaņas izolācijas mērījumi ekspluatācijas laikā. 1. daļa: Gaisā radītās skaņas izolācija (ISO 16283-1:2014, ieskaitot ISO 16283-1:2014/Amd 1:2017) Ievērojot standartu LVS EN ISO 717-1:2021 “Akustika. Ēku un būvelementu skaņas izolācijas novērtējums. 1. daļa: Skaņas gaisā izolācija (ISO 717-1:2020) noteiktajām prasībām;
  • triecientrokšņa mērījumus atbilstoši standarta LVS EN ISO 16283-2:2021 Akustika. Ēku un būvelementu skaņas izolācijas mērījumi ekspluatācijas laikā. 2.daļa: Triecientrokšņa izolācija (ISO 16283-2:2020) (izņemot 5.2., 7.2.3., 7.3.4. punktu un pielikuma A A.2 punktu) Ievērojot standartu LVS EN ISO 717-2:2021 “Akustika. Ēku un būvelementu skaņas izolācijas novērtējums. 2.daļa: Triecientrokšņa izolācija (ISO 717-2:2020)” noteiktajām prasībām un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

Veicamie skaņas izolācijas mērījumi ēku konstrukcijām

Ēkas Mērāmās konstrukcijas Cena
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Siena starp dzīvokli un koplietošanas telpām, siena starp dzīvokli un blakus dzīvokli, starpstāvu pārsegums starp dzīvokļiem 350-550 EUR*
Viesnīcas Siena starp blakus numuru guļamtelpām, siena starp numuru un koplietošanas telpām, starpstāvu pārsegums starp numuriem 550 EUR*
Biroju ēkas un biroju telpu grupas Siena starp darba telpām, siena starp darba telpu un koplietošanas telpām, starpstāvu pārsegums starp darba telpām 550 EUR*
Ārstniecības un veselības aprūpes ēkas Siena starp blakus palātām, siena starp operāciju telpām un koplietošanas telpu, starpstāvu pārsegums starp operāciju zāli un darba telpām 550 EUR*
Izglītības iestādes Siena starp nodarbību telpu un koplietošanas telpu, siena starp nodarbību telpu un blakus nodarbību telpu, siena starp dažādām zālēm un koplietošanas telpām 550 EUR*
Teātri, kinoteātri, koncertzāles, cirki, mūzikas, deju zāles un citas ēkas plašizklaides pasākumiem Siena starp dažādām zālēm un koplietošanas telpām, siena starp blakus esošām zālēm, starpstāvu pārsegums starp dažādām zālēm 550 EUR*
Sporta ēkas un sporta telpu grupa Siena starp sporta zāli un koplietošanas telpām, siena starp sporta zāli un darba telpām, starpstāvu pārsegums starp sporta zāli un darba telpām 550 EUR*

*Cena norādīta par vienu mērījuma vietu objektā, papildinot vietu skaitu, summa reizinās. Visas cenas norādītas bez PVN.

Saņem konsultāciju zvanot:

(+371) 26555704

VAI

SKAŅAS IZOLĀCIJAS MĒRĪJUMA - PIEMĒRS

Viens mērījumu bloks mērīts starp 2 telpām.

Mērījumi jāveic ar divām dažādām skaļruņu pozīcijām kārtā no divām telpām.

Piemērs, kurā var redzēt 1 bumbas pozīciju ar 5 mērījumiem vienā telpā un 5 mērījumiem otrā telpā. Šāda veida mērījumi ir jāveic ar 2 bumbu pozīcijām. Viena mērījuma bloka (starpsienas konstrukcijas) aptuvenais mērīšanas laiks ir 1 stunda.

Saproti nepieciešamo

Piesaki mērījumus

Saņem rezultātus

5 praktiski soļi mērījumu veikšanai:

  Noskaidrojiet, kādi laboratoriskie mērījumi Jums ir nepieciešami, cik darba vietās, kādos apstākļos norit darbs šajās darba vietās

  Ja nepieciešams, saņemiet bezmaksas konsultāciju

  Piesakieties pie mums mērījumu veikšanai un saņemiet Jums sagatavotu mērījumu veikšanas piedāvājumu

  Esam vienojušies! Dodamies ceļā Jums ērtā laikā un veicam laboratoriskos mērījumus

  Pēc mērījumu veikšanas un rezultātu apstrādes, saņemiet akreditētas laboratorijas testēšanas rezultātus 3 darba dienu laikā.

2 nosacījumi mērījumu veikšanai:

  Plānot mērījumus tajās darba vietās, kur reāli darbojas cilvēks un notiek darba process

  Veikt mērījumus laikā, kad notiek raksturīgākais darba process